Nasilje nad novinarima

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Tuž­ba je us­li­jedi­la samo neko­liko min­u­ta nakon što je stu­pio na snagu novi državni za­kon, koji omoguća­va žrt­va­ma sek­su­alnog nasil­ja da tuže zbog na­pa­da koji su se de­sili pri­je neko­liko deceni­ja.

Published On 24 Nov 2022