NASA

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

NASA u sarad­nji sa drugim svemirskim agen­ci­ja­ma na Mjesec ide sa većim am­bi­ci­ja­ma i željom da se udare temelji za buduće kom­plek­sni­je mis­i­je i dal­ja puto­van­ja, na­jpri­je do Marsa.

blog by Jelena Milutinović
Published On 14 Dec 2022

Prva mis­i­ja leta na Mjesec, koja bi tamo tre­bala povesti ljud­sku posadu nakon 50 go­d­i­na, naz­vana Artemis I, lan­sir­ana je iz svemirskog cen­tra Kennedy na Flori­di, ob­jav­i­la je NASA.

Published On 16 Nov 2022

Satelit će biti ko­rišten za sku­pl­jan­je po­data­ka koji se tiču vre­men­skih pri­li­ka, kon­trolu nivoa vode, mapi­ran­je prirod­nih resur­sa i poljoprive­du.

Published On 08 Nov 2022