NASA

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kašn­jen­je lan­sir­an­ja us­li­jedi­lo je nakon dvod­nevnog odgađan­ja zbog poteškoća uzroko­van­im u elek­tričnoj ko­mu­nikaci­ji između lan­sirnog vozi­la i nje­gov­og tere­ta.

Published On 22 Dec 2021

Teleskop je star 31 god­inu i bliži se kra­ju svog živ­otnog vi­je­ka u svemiru, ali NASA ipak očeku­je da i dal­je radi u tande­mu s teleskopom ‘James Webb’ i u ovoj deceni­ji.

Published On 09 Dec 2021

Na cer­e­moni­ji u Hous­tonu pred­stavl­jeni su šest muškara­ca i če­tiri žene koji su odabrani u konkuren­ci­ji više od 12.000 kan­di­da­ta ko­liko ih se pri­jav­i­lo za žel­je­na mjes­ta.

Published On 07 Dec 2021