NASA

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

In­Sight je sa svo­jim vi­sokoos­jetljivim seiz­mometrom otkrio potres pro­ci­jen­jene mag­ni­tude 5,0 ste­peni koji se do­go­dio 4. maja, ob­jav­i­la je NASA.

Published On 10 May 2022

Tri po­duzetni­ka i bivši as­tro­naut NASA-e po­let­jeli su rake­tom SpaceX u prvu pri­vat­nu mis­i­ju na Među­nar­o­d­nu svemirsku stan­icu, gdje će os­ta­ti sed­micu.

Published On 08 Apr 2022

Kašn­jen­je lan­sir­an­ja us­li­jedi­lo je nakon dvod­nevnog odgađan­ja zbog poteškoća uzroko­van­im u elek­tričnoj ko­mu­nikaci­ji između lan­sirnog vozi­la i nje­gov­og tere­ta.

Published On 22 Dec 2021