Narkomafija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Dairo An­to­nio Usuga je op­tužen da je u SAD is­poručio na de­setke pošilj­ki kokaina, za ubist­vo poli­ca­ja­ca, sek­su­al­no zlostavl­jan­je djece i vr­bo­van­je mal­ol­jet­ni­ka.

Published On 24 Oct 2021