Narko karteli

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Poli­ci­ja je uhap­si­la ukup­no 49 os­um­n­jičenih u raci­ja­ma u Bel­gi­ji, Fran­cuskoj, Ni­zozem­skoj, Špani­ji i Emi­ra­ti­ma od 8. do 19. no­vem­bra.

Published On 28 Nov 2022

U Kolumbi­ji su 2021. go­dine pod žbun­jem koke bile 204.000 hek­tara što je na­jviše od počet­ka praćen­ja ile­galne proizvod­nje kokaina 2001. go­dine.

Published On 21 Oct 2022