Narko karteli

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Posli­je pola vi­je­ka rata pro­tiv tr­govine dro­gom i up­rkos po­drš­ci SAD-a, Kolumbi­ja je i dal­je glavni proizvođač kokaina na svi­je­tu.

Published On 24 Nov 2021