Napredne tehnologije

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sa pros­ječnom zaradom od 1.200 do 1.600 dolara mje­sečno u fab­rika­ma gdje se skla­pa potrošač­ka elek­tron­i­ka, kine­s­ki rad­ni­ci već zarađu­ju više od većine kole­ga u Az­i­ji, ali i mnogih rad­ni­ka u Evropi.

Published On 19 Dec 2022

Bro­jne fi­nan­si­jske afere, krađe po­data­ka ko­ris­ni­ka i proizvo­di koji nika­da nisu ugledali sv­jet­lost dana pokazu­ju da je Sili­ci­jum­s­ka dolina jed­no od na­jm­račni­jih lica kap­i­tal­iz­ma.

Published On 24 Nov 2022