Napredne tehnologije

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

In­tel se pridružu­je glob­al­noj za­jed­ni­ci u os­u­di rata Rusi­je pro­tiv Ukra­jine i pozi­va na brzo us­postavl­jan­je mira, ob­jav­i­la je kom­pani­ja.

Published On 06 Apr 2022

Više od 140 tehnološk­ih kom­pani­ja je u posljed­njih mjesec dana već dje­lim­ično ili u pot­punos­ti obus­tavi­lo rad i poslo­van­je u Rusi­ji, a neke od njih i u Bjelorusi­ji.

Published On 26 Mar 2022

Svemirs­ki pro­gram iz hrvatske regi­je Is­tra us­p­ješno je lan­sir­ao više au­tonom­nih be­spi­lot­nih let­jel­i­ca u ljudi­ma blis­ki svemir sa cil­jem priku­pl­jan­ja važnih naučnih po­data­ka.

Published On 06 Mar 2022