Napredne tehnologije

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Osim stvaran­ja obla­ka koji nose kišu, tehni­ka ‘si­jan­ja obla­ka’ će se u budućnos­ti ko­ris­ti­ti i za sman­jen­je aeroza­gađen­ja, naroči­to iz­nad ve­lik­ih grado­va i in­dus­tri­jskih cen­tara.

Published On 17 Aug 2022