Napadi u Pakistanu

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ek­sploz­i­ja se do­godi­la is­pred hra­ma Data Dar­bar, koji se nalazi u dru­gom po veliči­ni pak­istan­skom gradu.

Published On 08 May 2019

Za dva odvo­je­na na­pa­da na poli­tičke skupove u ko­ji­ma je povri­jeđeno de­se­tine os­o­ba niko nije preuzeo odgov­ornost.

Published On 13 Jul 2018