Napadi u Pakistanu

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Za dva odvo­je­na na­pa­da na poli­tičke skupove u ko­ji­ma je povri­jeđeno de­se­tine os­o­ba niko nije preuzeo odgov­ornost.

Published On 13 Jul 2018

Agen­ci­je prenose da je u na­padu na ši­it­sku džami­ju u Parachi­naru sm­rt­no strada­lo de­se­tak, a ran­jeno više od 50 os­o­ba.

Published On 31 Mar 2017