Napadi u Afganistanu

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Od po­raza 2019. go­dine gru­pa Is­lam­s­ka drža­va Irak i Lev­ant se pre­o­brazi­la u niz po­družni­ca koje za­uz­i­ma­ju ter­i­tori­ju u Af­gan­istanu i afričkom sa­hel­skom po­ja­su.

Published On 17 Apr 2022