Napadi u Afganistanu

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Tal­ibani su u sri­je­du pro­glasili na­cional­ni praznik i ukrasili pri­jestol­nicu kako bi proslav­ili prvu godišn­jicu povlačen­ja amer­ič­ki pred­vođene vo­jne koali­ci­je iz Af­gan­istana, nakon 20 go­d­i­na rata.

Published On 31 Aug 2022

Amer­ič­ki pred­sjed­nik Joe Biden potvr­dio je da je u amer­ičkom zračnom na­padu na Kab­ul ubi­jen vođa Al-Kaide, Egipćanin Ay­man al-Za­wahiri.

Published On 02 Aug 2022