Napad

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Gru­pa roditel­ja mladih fud­balera FK Zvez­dara iz Beogra­da, koji učestvu­ju na među­nar­o­d­nom turniru na Ilidži su na­pad­nu­ti u sub­o­tu, a jed­na os­o­ba je povri­jeđe­na nožem.

Published On 15 Jan 2023