Napad na Ambasadu SAD-a

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Obam­i­na ad­min­is­traci­ja ob­jav­i­la je više od 100 strana s mailovi­ma povezan­im s na­padom na konzu­lat SAD-a u Bengaz­i­ju.

Published On 16 May 2013

Među 14 os­um­n­jičenih za izazi­van­je nere­da i pal­jen­je Am­basade SAD-a u Beogradu u feb­ru­aru 2008. go­dine su i dvi­je os­obe koje se terete za ka­men­o­van­je Am­basade Turske.

Published On 11 Apr 2012

Sud BiH uvažio je za­ht­jev Tuži­lašt­va BiH da se za još dva mjese­ca pro­duži pritvor Mevlidu Jašare­viću.

Published On 28 Nov 2011

Sjed­in­jene Države neće biti za­s­trašene u svo­jim na­por­i­ma da u sarad­nji sa građan­i­ma BiH po­mognu ovoj zemlji da napravi po­mak ka članstvu u EU i NATO-u.

opinion by Patrick Moon
Published On 09 Nov 2011