Nagrade

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Is­plate mogu ići do 100.000 dolara, a moguće je i da um­jesto nov­ca to budu vozi­la, brodovi ili hrana, za svaku do­javu koja također uključu­je in­for­ma­ci­je o plani­ran­im na­padi­ma na Amerikance.

Published On 04 Jul 2022

Nagra­da za na­jko­ris­ni­jeg igrača fi­nala Za­padne kon­fer­en­ci­je nosit će ime po Mag­icu John­sonu, dok će se nagra­da za MVP-a fi­nala Is­točne kon­fer­en­ci­je imen­o­vati po Lar­ryju Bir­du.

Published On 13 May 2022