Nagrade

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U konkuren­ci­ji su bili ‘Sam­pas’ Il­i­je Đurovića, ‘Ono o čemu se ne može gov­oriti’ Elve­d­i­na Nezirovića, ‘Špan­s­ka čiz­ma’ Vladimi­ra Kopi­cla, ‘Mokrinske hronike’ Srđana Teši­na i ‘Pogov­or’ Davi­da Al­ba­har­i­ja

Published On 24 Jan 2022

Spisak naslo­va koji će ući u uži iz­bor tre­ba­ju biti ob­javl­jeni 13. jan­u­ara, a ime 68. do­bit­ni­ka na­grade će biti poz­na­to 24. jan­u­ara.

Published On 06 Jan 2022