Nagrada Oscar

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Avatar: The Way of Wa­ter (Avatar: Put vode, 2022) nas­tavak je Avatara (2009), na­jprof­itabil­ni­jeg fil­ma svih vre­me­na u his­tori­ji kine­matografi­je, od braće Lu­mi­er pa nao­va­mo.

Published On 23 Dec 2022

Dod­jela Os­cara u Hol­ly­woodu vrati­la se pred­pan­demi­jskom glamu­ru s punom kućom vakcin­isanih gosti­ju i te­sti­ranih no­mini­ranih i voditel­ja. No, noć će vjero­jat­no os­ta­ti za­pamće­na po dra­mi bez sce­nar­i­ja.

Published On 28 Mar 2022