Nafta

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ci­jene nafte ras­tu pod ut­je­ca­jem na­po­ra EU-a za uvođen­je zabrane uvoza iz Rusi­je i očeki­van­ja veće po­tražn­je nakon ublaža­van­ja kine­skih mjera za­ključa­van­ja vezanih uz COVID.

Published On 17 May 2022

Mađars­ka, Slo­vač­ka i Češ­ka, koje u ve­likoj mjeri za­vise od ruske sirove nafte, ne mogu os­ig­u­rati al­ter­na­tivne izvore i za­tražile su izuzeće od pri­jed­lo­ga zabrane uvoza en­er­gena­ta iz Rusi­je.

Published On 09 May 2022