Nacionalizam

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U ovom trenutku Sr­bi­ja je oličen­je zla, ludi­la i pot­pune truleži i po­tonuća jednog društ­va, ona je leši­na sve­ga što je neka­da bila ova zeml­ja, kaže ak­tivistk­in­ja Aida Ćorović.

Published On 22 Jan 2022

“Niko­ga ne tre­ba ču­di­ti dolazak dvo­jice radikalnih desničara iz Fran­cuske, jer je to samo još jedan pokaza­telj da Dodik može raču­nati jedi­no na pot­poru kra­jn­jih radikala i opas­nih na­cional­ista.”

Published On 08 Jan 2022