Muzika

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Izlož­ba pod nazivom ‘Pred­meti žel­ja – nadreal­izam i diza­jn od 1924. do danas’ dočekat će pos­je­ti­oce ‘Meta­mor­fo­zom Nar­cisa’, jed­nom od na­jpoz­nati­jih Dal­i­je­vih sli­ka.

Published On 14 Oct 2022