Muzika

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

‘Ohrabrio me je jedan moj kole­ga koji se zove Bob Dy­lan, kada je do­bio No­belovu na­gradu za kn­jiževnost, a i Leonard Co­hen je napisao to­like zan­imljive kn­jige’, priz­nao je Predin.

Published On 09 Jun 2022

Evan­ge­los Odysseas Pa­p­athanas­siou, poz­nat kao Van­ge­lis, jedan je od na­jpoz­nati­jih i na­jz­nača­jni­jih grčk­ih kom­poz­i­to­ra svih vre­me­na.

Published On 20 May 2022

Pri­jenos­ni muz­ič­ki ure­đaj lan­sir­an 2001. go­dine otvo­rio je put kom­pani­ji Ap­ple da za­ko­rači na tržište pamet­nih tele­fona s iPho­neom.

Published On 11 May 2022

Prethod­no je potvrđeno da će, također odgođeni kon­cert koji se tre­bao održati u Sara­je­vu u mar­tu, biti održan 2. ok­to­bra u Olimpi­jskoj dvo­rani ‘Juan An­to­nio Sama­ranch’.

Published On 10 May 2022