Muzeji

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Tre­ba­lo je osam go­d­i­na da se za­vrši kom­pleks zgra­da u Oslu, čiji diza­jn pot­pisu­je nje­mač­ki arhitekt Klaus Schuw­erk, a koji oku­pl­ja kolek­ci­je pet norvešk­ih muze­ja za um­jet­nost i diza­jn pod is­tim krovom

Published On 08 Jun 2022

Na 100. godišn­jicu rođen­ja slavnog kn­jiževni­ka pos­to­jala je ini­ci­ja­ti­va da se u Sara­je­vu os­nu­je ‘Mako­va hiža’ ili ‘Muzej Maka Diz­dara’ – um­jesto toga do­bili smo ‘Caffe bar Mak hookah lounge’.

blog by Mirza Pinjić
Published On 30 Apr 2022

Mis­i­ja Vučedol­skog muze­ja je is­traži­van­je, za­šti­ta, prezentaci­ja i in­ter­pretaci­ja lokalnog iden­tite­ta, his­tori­je, kul­ture, um­jet­nos­ti, tradi­ci­jske, priro­doslovne i arhe­ološke baš­tine is­točne Hrvatske.

Published On 29 Apr 2022

Rijksmu­se­um u Am­s­ter­damu je naveo da šal­je sliku na restau­raci­ju zbog de­for­ma­ci­je koja je vjerovat­no iza­z­vana prekom­jern­im kli­matskim fluk­tuaci­ja­ma u ga­ler­i­ji u ko­joj je bila privre­meno izlože­na.

Published On 09 Dec 2021