Muzeji

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Rijksmu­se­um u Am­s­ter­damu je naveo da šal­je sliku na restau­raci­ju zbog de­for­ma­ci­je koja je vjerovat­no iza­z­vana prekom­jern­im kli­matskim fluk­tuaci­ja­ma u ga­ler­i­ji u ko­joj je bila privre­meno izlože­na.

Published On 09 Dec 2021

Kada gov­o­rimo o sred­njov­jekovnoj Bosni, obično gov­o­rimo o banu Kulinu, kralju Tvrtku ili o Stjepanu Tomaše­viću, no ta his­tori­ja je mno­go zan­imljivi­ja i bo­gati­ja, poručili su ja­jač­ki fran­jev­ci.

Published On 03 Nov 2021

Muzej mo­bil­nih tele­fona nam­jer­a­va prikaza­ti razvoj ure­đa­ja od 1984. do danas te biti bo­gat izvor za učen­je i in­spiraci­ju mladim ljudi­ma da nas­tave stvarati mo­bilne in­o­vaci­je u budućnos­ti.

Published On 24 Sep 2021