Muslimani u SAD-u

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Iako je javno emi­ti­ran­je pozi­va na molitvu uo­biča­jeno za države gdje su mus­li­mani veći­na, Min­neapo­lis je prvi veći grad SAD-a koji je to dozvo­lio tokom ci­jele go­dine.

Published On 06 Jul 2022

Diskrim­i­naci­ja mus­li­mana u Sjed­in­jen­im Amer­ičkim Država­ma po­rasla je za de­vet pos­to u 2021. u odno­su na god­inu rani­je, navo­di Vi­jeće amer­ičko-is­lam­skih odnosa.

Published On 26 Apr 2022

Neke džami­je u SAD-u su ponovno otvo­rile vra­ta za vjernike, ali ve­li­ka oku­pl­jan­ja i dal­je su ograniče­na.

Published On 13 May 2021