Muslimani u Europi

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Turs­ka, većin­s­ki mus­li­man­s­ka zeml­ja, po us­tavu je seku­lar­na drža­va i nošen­je hidža­ba dugo je bilo zabran­jeno u javnoj službi, ško­la­ma i uni­verzite­ti­ma te na mjes­ti­ma pop­ut par­la­men­ta i vo­jnih ure­da.

Published On 23 Oct 2022

Poziv na molitvu danas je prvi put javno obavl­jen, u skladu pro­jek­ta do­gov­orenog sa vlas­ti­ma ovog nje­mačkog gra­da.

Published On 14 Oct 2022

Za dvi­je go­dine zatvorene su 23 džami­je, a Min­istarst­vo un­utrašn­jih poslo­va spre­ma se zatvoriti još jed­nu, op­tužu­jući njenog ima­ma za ‘nepri­jateljst­vo pre­ma za­jed­ni­ci’.

Published On 29 Sep 2022