Moto GP

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Mav­er­ick Vinales po­bi­je­dio je na utr­ci za Ve­liku na­gradu Aus­tral­i­je u Moto GP pr­ven­stvu. Španac je na stazi Phillip Is­land prek­in­uo na­j­duži niz Jama­he bez pob­jede, ukup­no 25 utr­ka.

Published On 28 Oct 2018

Četvr­tom pob­je­dom se­zone, na Ve­likoj na­gra­di San Ma­ri­na, Marc Mar­quez je dosti­gao vodećeg u ukup­nom poretku Moto GP-a, Ital­i­jana Doviziosa. Špan­cu je to 59. tri­jumf u pro­fe­sion­al­noj kar­i­jeri u svim klasama.

Published On 10 Sep 2017

U Moto GP pr­ven­stvu Španac Marc Mar­quez nas­tavio je tradi­ci­ju – slavio je na Ve­likoj na­gra­di Nje­mačke. Petu god­inu zare­dom po­bi­je­dio je u na­j­jačoj klasi na stazi Sach­sen­ring i tako preuzeo vod­st­vo u gen­er­al­nom plas­manu.    

Published On 02 Jul 2017

Ital­i­jan­s­ki moto ve­likan Valenti­no Rossi nakon više od god­inu vra­tio se na vrh pob­jed­ničkog pos­tol­ja, os­vo­jivši Ve­liku na­gradu Holandi­je ju­bi­larni de­seti put u kar­i­jeri.

Published On 25 Jun 2017

Petu god­inu zare­dom Španac Marc Mar­quez po­bi­je­dio je na Ve­likoj na­gra­di SAD-a u Moto GP pr­ven­stvu. Os­va­jan­jem dru­gog mjes­ta Ital­i­jan Valenti­no Rossi postao je novi lid­er u ukup­nom poretku. 

Published On 24 Apr 2017

Poče­tak se­zone u Moto GP šam­pi­onatu obiležio je Španac Mav­er­ick Vinales. Posli­je tri­jum­fa u Kataru, vozač Yama­he bio je na­jbrži i na dru­goj trci ovo­godišn­jeg šam­pi­ona­ta, Ve­likoj na­gra­di Ar­gen­tine. 

Published On 10 Apr 2017

Počela je nova se­zona u mo­to­cik­l­iz­mu. Valenti­no Rossi iz­bo­rio se za mjesto na pob­jed­ničkom podi­ju­mu, ali ne i za pob­je­du.   Na ot­varan­ju iz­ne­nađen­je je prire­dio Mav­er­ick Vinales. 

Published On 27 Mar 2017

Dva mjese­ca uoči počet­ka nove se­zone re­al­i­zo­van je i na­jveći ovo­godišn­ji trans­fer u mo­to­cik­l­iz­mu.  Ekipa Ducati­ja pred­stavi­la je svog novog voza­ča Špan­ca Jorgea Loren­za.  

Published On 20 Jan 2017

Vozač Honde Cal Crutchlow pob­jed­nik je trke za Ve­liku na­gradu Au­tral­i­je, sv­jet­skog pr­ven­st­va u mo­to­cik­l­iz­mu. Novi prvak Mark Mar­quez izle­tio je sa staze u 18. krugu.

Published On 23 Oct 2016

Španac Marc Mar­quez os­ig­u­rao tit­u­lu prva­ka svi­je­ta u kral­jevskoj klasi Moto GP pr­ven­st­va tri utrke pri­je kra­ja se­zone. Vozač Rep­sol Honde stekao je ne­dostižnu pred­nost u odno­su na na­jbliže pratitel­je Rossi­ja i Loren­za pob­je­dom na Ve­likoj na­gra­di Japana. 

Published On 16 Oct 2016