Mossad

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pre­mi­jer Izraela Ben­jamin Ne­tanyahu ob­javio je da je za novog šefa obav­ješ­ta­jne službe Mossad postavl­jen David Barnea, pedesetšesto­godišn­ji agent s 25 go­d­i­na staža u Mossadu.

Published On 24 May 2021