More

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Turs­ka neće odus­ta­ti od svo­jih pra­va u Ege­jskom moru i neće ok­li­je­vati ko­ris­ti­ti ovlasti priz­nate među­nar­o­d­nim spo­razu­mi­ma kada je u pi­tan­ju naoruža­van­je oto­ka, kazao je turs­ki pred­sjed­nik.

Published On 09 Jun 2022

Ve­li­ka pod­mors­ka li­va­da duž obala za­padne Aus­tral­i­je za­pra­vo je jed­na bilj­ka koja se prošir­i­la iz jednog sje­me­na tokom pe­ri­o­da od na­j­man­je 4.500 go­d­i­na.

Published On 01 Jun 2022