More

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ve­li­ka pod­mors­ka li­va­da duž obala za­padne Aus­tral­i­je za­pra­vo je jed­na bilj­ka koja se prošir­i­la iz jednog sje­me­na tokom pe­ri­o­da od na­j­man­je 4.500 go­d­i­na.

Published On 01 Jun 2022

Kako bi dje­cu educi­rali o znača­ju oču­van­ja mora, ali ih is­tovre­meno zain­tere­sir­ali za nauku i tehnologi­ju, WWF Adria je os­ig­u­rala pod­vodnog ro­b­o­ta za učenike.

Published On 05 Dec 2021

Pot­puni ne­dostatak bilo kakve strate­gi­je i viz­ije razvo­ja tur­iz­ma na Jad­ranu pokazu­je samo da nam se tur­izam do­go­dio i da je Hrvats­ka – ‘kralji­ca sluča­jnog tur­iz­ma’.

blog by Melita Vrsaljko
Published On 28 Sep 2021