Mohammed bin Salman

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

SAD izvlači mnoge ko­risti iz part­ner­st­va sa Saudi­jskom Ara­bi­jom, a Wash­ing­ton radi s Ri­jadom na tome da se os­igu­ra priliv en­er­get­skih resur­sa na glob­al­na tržiš­ta i even­tu­al­no snize nji­hove ci­jene.

opinion by Mohamed Elmenshawy
Published On 04 Jul 2022

Mno­gi klubovi nezado­voljni su od­lukom Lige da in­ves­ti­ci­jskom fon­du, ko­jim pred­sje­da saudi­js­ki pri­jestolonasljed­nik princ Mo­hammed bin Salman, odobri stje­can­je vlas­ničkog ud­jela u New­cas­tle Unit­e­du.

Published On 18 Nov 2021