Moderna

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Treća doza vakcine amer­ičke kom­pani­je na­j­man­je šest mjese­ci posli­je druge doze dovo­di do povećan­ja nivoa an­ti­ti­jela kod odraslih čiji su nivoi osla­bili, navo­di Evrop­s­ka agen­ci­ja za li­jekove.

Published On 26 Oct 2021

Ljubazno i fino mi je ob­jas­ni­la da je sada u Beogradu i da se bavi home­opati­jom, te odmah ponudi­la preparat koji po­maže i kod ko­rona virusa.

blog by Zoran Kosanović
Published On 31 Aug 2021