Mobiteli

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Proizvo­di us­m­jereni na van­js­ki pros­tor te­sti­rat će hoće li Ap­pleo­va rel­a­tivno bo­ga­ta baza ku­paca nas­tavi­ti troši­ti up­rkos ras­tućoj in­flaciji.

Published On 08 Sep 2022

Veći­na nekadašn­jih ve­likana su izgu­rani iz Top 5, pa čak i top 10 proizvođača, a samo Sam­sung i Ap­ple us­pi­je­va­ju odoliti ‘nale­tu’ iz Kine.

Published On 30 Aug 2022

Pan­demi­ja i čes­ta zat­varan­ja širom Az­i­je do­dat­no su pogoršali prob­lem nes­tašice čipo­va, pa su proizvođači prin­uđeni snalaz­i­ti se u nabav­ci kom­po­ne­na­ta te otkazi­vat či­tave gen­eraci­je svo­jih proizvo­da.

Published On 03 Jul 2022