Mobiteli

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Proizvod­n­ja iPa­da je pre­polovl­je­na u posljed­n­ja dva mjese­ca u odno­su na pr­vo­bitne planove, a di­jelovi se pre­bacu­ju na proizvod­nju mod­ela iPhone 13.

Published On 02 Nov 2021

Mod­erni med­i­cin­s­ki ure­đa­ji ovise o čipovi­ma, čime nes­taši­ca poluprovod­ni­ka oz­bil­jan prob­lem do­dat­no pogorša­va i dovo­di u opas­nost zdravl­je i živ­ote lju­di.

Published On 30 Oct 2021

Kriza sa nabavkom kom­po­ne­na­ta je to­li­ka da ve­li­ki proizvođači smart­fona i kom­pjutera žele i stare ure­đa­je svo­jih ko­ris­ni­ka.

Published On 19 Oct 2021