Mobilni telefoni

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Re­vi­zori Evropske uni­je ukazu­ju kako su 5G us­luge nužne za širok raspon ap­likaci­ja koje se upotre­bl­java­ju u bro­jn­im sek­tori­ma ekonomi­je i svakod­nevnom živ­o­tu građana.

Published On 25 Jan 2022

Tehnološ­ki gi­gant je pred­stavio AirTag isti mjesec kada je kom­pani­ja dozvo­lila da se kroz ‘Find My’ ap­likaci­ju loci­ra­ju pred­meti koje su naprav­ile neke druge kom­pani­je.

Published On 17 Dec 2021