Mobilni telefoni

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Potez pred­stavl­ja nas­tavak ak­ci­ja Wash­ing­tona pro­tiv kine­skih tehnološk­ih di­vo­va zbog stra­ha da bi Peking mo­gao ko­ris­ti­ti te kom­pani­je za špi­ju­ni­ran­je Amerikanaca.

Published On 26 Nov 2022

Proizvo­di us­m­jereni na van­js­ki pros­tor te­sti­rat će hoće li Ap­pleo­va rel­a­tivno bo­ga­ta baza ku­paca nas­tavi­ti troši­ti up­rkos ras­tućoj in­flaciji.

Published On 08 Sep 2022

Veći­na nekadašn­jih ve­likana su izgu­rani iz Top 5, pa čak i top 10 proizvođača, a samo Sam­sung i Ap­ple us­pi­je­va­ju odoliti ‘nale­tu’ iz Kine.

Published On 30 Aug 2022