Mobilni telefoni

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pro­gram ‘Roam­ing like at home’, koji građan­i­ma EU-a os­ig­u­ra­va be­spla­tan roam­ing na pros­toru Uni­je, tre­bao se prim­jen­ji­vati do 30. juna ove go­dine, no pro­dužen je na 10 go­d­i­na uz bolju us­lugu.

Published On 24 Mar 2022

Re­vi­zori Evropske uni­je ukazu­ju kako su 5G us­luge nužne za širok raspon ap­likaci­ja koje se upotre­bl­java­ju u bro­jn­im sek­tori­ma ekonomi­je i svakod­nevnom živ­o­tu građana.

Published On 25 Jan 2022