MMF

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sveobuh­vatne mjere koje su za­padne zeml­je uvele Rusi­ji nakon na­pa­da na Ukra­jinu bi mogle da pod­staknu po­javu mal­ih va­l­ut­nih bloko­va za­s­no­vanih na tr­govi­ni između za­seb­nih gru­pa ze­mal­ja, navo­di MMF.

Published On 31 Mar 2022

Ova sred­st­va će biti nam­jen­je­na ukra­jin­skim so­ci­jal­nim služba­ma, a ukup­na vri­jed­nost po­moći Sv­jetske banke Ukra­ji­ni do sada je pre­maši­la je 925 mil­iona dolara.

Published On 15 Mar 2022

MMF za sada ne vidi pre­duslove za glob­al­nu fi­nan­si­jsku krizu zbog do­gađa­ja u Ukra­ji­ni i sankci­ja uve­denih Rusi­ji, rekla je šefi­ca MMF-a, Kristali­na Georgi­je­va.

Published On 14 Mar 2022

Zbog br­zog širen­ja var­i­jante omikro­na, mnoge su zeml­je pono­vo ograničile kre­tan­je i za­oštren je prob­lem nes­tašice radne snage, a pore­meća­ji u snab­d­je­van­ju potak­li su in­flaciju.

Published On 26 Jan 2022