MLS

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na Flori­di je okončan povrat­nič­ki turnir amer­ičko-kanadske no­gometne lige. Tit­u­lu je os­vo­ji­la ekipa Port­lan­da, a ju­nak fi­nala bio je hvats­ki in­ter­na­cionalac Dario Žu­par­ić.

Published On 12 Aug 2020

Amer­ičko-kanad­s­ka no­gomet­na liga priprema se za dru­gi ko­rak pre­ma povratku tak­mičen­ja, a to je dozvola za treninge u man­jim gru­pa­ma. Čeka­ju se službeni da­tu­mi, a za­sad je sig­urno da MLS neće krenu­ti pri­je 8. juna.

Published On 14 May 2020

Nakon što su košarkaši po­har­ali NBA ligu, no­gometaši Toron­to nisu us­p­jeli naprav­i­ti isti pod­vig u MLS-u. Pokal no­gometnog prva­ka ide u ruke igrači­ma Seat­tle Sounder­sa.  

Published On 11 Nov 2019

Zla­tan Ibrahi­mović odi­grao je posljed­nju utak­micu ove go­dine, mož­da i u dresu Los An­ge­les Galaxy­ja. Nje­gov klub po­ražen je od grad­skog ri­vala Los An­ge­le­sa u polu­fi­nalu Za­padne kon­fer­en­ci­je MLS-a.

Published On 25 Oct 2019