Mladi

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Fran­cus­ka novin­s­ka agen­ci­ja piše kako je Hrvats­ka up­o­zoren­je zeml­ja­ma Za­padnog Balka­na na to da članst­vo u Evrop­skoj uni­ji neće promi­jen­i­ti trend em­i­graci­je.

Published On 02 Jan 2022

Mla­di su pokrenuli osam on­line kam­pan­ja na društven­im mreža­ma putem ko­jih će pro­movi­rati medi­jsku pis­menost, bor­bu pro­tiv dez­in­for­ma­ci­ja u medi­ji­ma, iz­grad­nju mira i društveno an­gaži­rane teme.

Published On 02 Jan 2022