Mjesec

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Amer­ič­ka svemirs­ka agen­ci­ja NASA je čekala rješen­je pravnog spo­ra u vezi s razvo­jem sis­tema za spuš­tan­je na Mjesec kako bi ob­jav­i­la novi vre­men­s­ki plan.

Published On 10 Nov 2021

Amer­ič­ka svemirs­ka agen­ci­ja je sas­tavi­la prvu od svo­jih moćnih rake­ta za lan­sir­an­je svemirskog sis­tema, koja će ovog de­setl­jeća odvesti ljude na Mjesec.

Published On 14 Jun 2021