Mišljenje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pro­tek­lih sed­mi­ca do­godi­lo se više znakovi­tih, ne samo sim­boličk­ih do­gađa­ja, koji sig­nal­izira­ju da hrvatsko društ­vo mož­da po­lako spoz­na­je istin­sku ra­z­liku us­taša i par­ti­zana.

opinion by Boris Pavelić
Published On 24 Jun 2022

Brisel se, ne samo ri­ječi­ma, već i dje­li­ma, tre­ba okrenu­ti za­šti­ti kon­ti­nen­ta, a to može ura­di­ti samo ako Evropa bude jedin­stven poli­tič­ki, ekonom­s­ki i odbram­beni sis­tem.

opinion by Nenad Kulačin
Published On 21 Jun 2022

‘Ćer­a­jući’ se sa Evropom zbog Rusa, Vučić je sebi na vrat na­to­vario neš­to što je mno­go veće od sankci­ja – priz­na­van­je Koso­va.

opinion by Nenad Kulačin
Published On 18 Jun 2022

Svih 630 dokra­jčeno, uništeno da ne os­tane niti jedan trag, niti jed­na us­pom­e­na na mostarske par­ti­zane i an­tifašis­tičku his­tori­ju gra­da.

opinion by Vesna Rajnović
Published On 16 Jun 2022

Mož­da Alek­san­dar Vučić ovom pri­likom – ne bi bilo prvi put – dop­uš­ta da se stranač­ki sabor­ci is­tut­nje, fin­gi­ra­jući nekakvu javnost nakazn­im polemika­ma koje je ponižava­juće slušati.

opinion by Bojan Tončić
Published On 06 Jun 2022