Mišljenje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Odsust­vo očeki­vanog re­pub­likan­skog ‘cr­venog vala’ na amer­ičkim međuiz­bori­ma može biti trenu­tak kada ova stran­ka kon­ačno sh­vati da je bivši pred­sjed­nik Don­ald Trump izvor prob­le­ma na iz­bori­ma.

opinion by Michael R. Strain
Published On 18 Nov 2022

Iako je Bide­n­o­va ad­min­is­traci­ja up­ravu što pro­pitu­je os­novne pret­postavke amer­ičke strate­gi­je odnosa s Ki­nom, i oni koji su os­mišl­javali tu strate­gi­ju također su na svoj način bili up­ravu.

opinion by Joseph S. Nye Jr.
Published On 14 Nov 2022