Mišljenja

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Srp­s­ki pred­vod­ni­ci ne­ma­ju stid, baš kao što u Vučićevoj plitk­oum­noj dos­jet­ki “srp­s­ka suza nema roditel­ja”. Niko od njih nije iz­gov­o­rio da mu je žao.

opinion by Bojan Tončić
Published On 03 Jan 2022

Sr­bi­ja je sve slabi­ja u sve čvršćem za­grl­ja­ju Kine – ko­liko će us­p­jeti da odoli, teško je o tome i mis­li­ti, uko­liko ak­tuel­na vlast pono­vo po­bi­je­di na pred­sto­jećim iz­bori­ma, a to je više nego iz­gled­no.

opinion by Nenad Kulačin
Published On 19 Dec 2021

Crna Gora nije ur­gen­tan slučaj, važno je privre­meno “za­kr­pi­ti” prob­lem i čekati bol­ja vre­me­na; Do tada nam os­ta­je da crnogorsko društ­vo, u među­vre­menu neće obol­jeti do ter­mi­nalne faze.

opinion by Edin Smailović
Published On 15 Nov 2021