Miroslav Filipović

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Di­vl­jen­je Putinu u suš­ti­ni proi­zlazi iz stra­ha, nema tu nikakvih veza s prav­dolju­bivšošću i slo­bodolju­bivošću – samo sklonost au­tori­tarnos­ti i to onoj posve ogol­jenoj, piše au­tor.

blog by Miroslav Filipović
Published On 31 Mar 2022

Kak­va je to samo sil­na pozadin­s­ka in­dus­tri­ja koja ne pro­da­je samo običnu vodu, izvor­nu, negazi­ranu, nego i ono važni­je što potrošača čini žed­nim i kada žedan nije: do­bar os­jećaj.

blog by Miroslav Filipović
Published On 25 Sep 2021

Mla­di, oni koji se takvi­ma os­jeća­ju te oni koji vole sve što vole mla­di, šibani adren­a­li­nom, a frus­tri­rani time što ga ne­ma­ju gdje izbac­i­ti, odjed­nom su bili prisil­jeni na snalažen­je.

blog by Miroslav Filipović
Published On 13 Mar 2021