Mine

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pro­tivp­ješadi­jske mine i ek­sploziv­na sred­st­va uzroku­ju hil­jade ran­ja­van­ja i sm­r­ti godišn­je širom svi­je­ta.

Published On 07 Feb 2020

U Bosni i Herce­govi­ni dva dem­inera pogin­u­la su u min­skom polju u Don­jem Mal­o­vanu na Kupre­su. Stradali su u ek­sploz­i­ji pro­tup­ješadi­jske mine. Jedan dem­iner je povri­jeđen.  Gost Vi­jesti Al Jazeere u Sara­je­vu je di­rek­tor Fed­er­alne up­rave civilne za­štite Fahrudin So­lak.

Published On 25 Aug 2019

U Bosni i Herce­govi­ni dva dem­inera pogin­u­la su u min­skom polju u Don­jem Mal­o­vanu na Kupre­su. Stradali su u ek­sploz­i­ji pro­tup­ješadi­jske mine. Jedan dem­iner je povri­jeđen. 

Published On 25 Aug 2019

Bosna i Herce­gov­ina i dal­je vi­soko koti­ra u ran­gu na­jkri­tični­jih ze­mal­ja, kada je ri­ječ o površi­ni za­h­vaćenoj min­sko-ek­splozivn­im sred­stvi­ma, ali i di­rek­t­noj ugroženos­ti stanovni­ka, čija bro­j­ka pre­mašu­je 500 hil­ja­da. Posljed­n­ja nes­reća u ko­joj je sm­rt­no stradao dem­iner, a dvo­ji­ca nje­gov­ih kole­ga ran­je­na, do­godi­la se pri­je de­vet dana, u Opš­ti­ni Os­maci na sjeverois­toku zeml­je.

Published On 04 Apr 2016

Među­nar­o­d­ni dan Sv­jes­nos­ti opas­nos­ti od mina u Hrvatskoj obil­ježa­va se u Gospiću, glavnom gradu mi­na­ma na­jza­gađeni­je žu­pani­je Ličko-sen­jske. Treći­na mi­na­ma za­gađenog po­druč­ja nalazi se u toj žu­pani­ji, a na­jveći prob­lem pred­stavl­ja­ju poljoprivred­nici­ma, stočari­ma i lovci­ma.

Published On 04 Apr 2016

Ruži­ca Spa­so­je­vić iz sela Piperi u opš­ti­ni Lo­pare je jed­na od pola mil­iona građana BiH koji žive u mini­ran­im po­dručji­ma.

Published On 28 Mar 2016