Mijanmar

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Go­to­vo 500 Ro­hin­ja stiglo je u In­donez­i­ju u pro­tek­lih šest sed­mi­ca, dok mnoge zeml­je nisu rea­gi­rale up­rkos bro­jn­im mol­ba­ma i ape­li­ma za po­moć, navo­di UN­HCR.

Published On 28 Dec 2022

Vo­jni čel­ni­ci Mi­jan­mara oslo­bod­ili su iz zatvo­ra Seana Tur­nel­la, aus­tral­skog ekon­o­mista i bivšeg sav­jet­ni­ka ikone demokraci­je Aung San Suu Kyi, te još 6.000 drugih.

Published On 17 Nov 2022