Migranti

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Mi­granti­ma koji su daleko od svo­jih do­mo­va i na vjetrome­ti­ni sud­bine i dal­je nije niš­ta lakše, a nji­hove lične drame u pokuša­ju ulas­ka u Evrop­sku uni­ju se nas­tavl­ja­ju.

Published On 13 Apr 2022