Microsoft

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Iako se veći­na tek danas sus­reće sa po­j­mom virtuelne re­al­nos­ti, radi se o kon­cep­tu i tehnologi­ja­ma koje se razvi­ja­ju go­to­vo pola vi­je­ka; cilj im je stvoriti kopi­ju ci­jel­og svi­je­ta un­utar kom­pjutera.

Published On 03 Nov 2021

Neto prof­it Mi­crosof­ta u kvar­talu jul-sep­tem­bar iznosi 20,5 mil­i­jar­di dolara, što je za če­tiri mil­i­jarde dolara iz­nad reko­rdne do­biti zabil­ježene u prethod­nom pe­ri­o­du.

Published On 27 Oct 2021