Microsoft

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kom­pani­ja Mi­crosoft je pri­je više od go­dine dana ob­jav­i­la da će Ex­plor­er biti uk­lon­jen iz većine verz­i­ja op­er­a­tivnog sis­tema Win­dows 10.

Published On 14 Jun 2022