Mentalno zdravlje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Su­os­ni­vač Wik­iLeak­sa Ju­lian As­sange pretr­pio je mož­dani udar uzroko­van stre­som zbog pravne borbe pro­tiv izručen­ja u SAD iz bri­tan­skog zatvo­ra Bel­marsh, kaza­la je nje­go­va zaručni­ca Stel­la Moris.

Published On 12 Dec 2021

Is­traži­vači su došli i do po­data­ka da ‘na­jveći broj mladih os­jeća sramo­tu, a često i očaj, zbog svog fiz­ičkog iz­gle­da, garder­obe, au­to­mo­bi­la i društvenog sta­tusa koji nisu u stan­ju da dostignu’.

Published On 24 Sep 2021

Sva­ki treći Evro­pl­janin uključio je neki ob­lik fiz­ičke ak­tivnos­ti u svo­je slo­bod­no vreme i pokušao više vjež­bati u posljed­njih neko­liko mjese­ci, pokaza­lo je is­traži­van­je.

Published On 23 Aug 2021