Međunarodni dan žena

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Među­nar­o­d­ni je dan žena. Širom svi­je­ta slave se nji­ho­va ekonom­s­ka, poli­tič­ka i društve­na dostignuća. Mirn­im oku­pl­jan­ji­ma širom naše regi­je sto­tine žena pod­sjetile su na svakod­nevne prob­leme. Nasil­je, ne­jed­nakost, diskrim­i­naci­ja, na­jčešće su ko­rištene ri­ječi ko­ji­ma se opi­si­va­lo stan­je žen­skih pra­va.  

Published On 08 Mar 2019

Um­jesto da slave ekonom­s­ka, poli­tič­ka, nauč­na i društve­na dostignuća, veći­na pri­pad­ni­ca žen­skog spo­la slavi bukete cvi­jeća i darove.

blog by Hatidža Dedović
Published On 07 Mar 2017

U regi­ji je Među­nar­o­d­ni dan žena obil­ježen protest­nim šet­n­ja­ma s go­to­vo is­tim poruka­ma: Žene regi­je traže ravno­pravnost, veću za­s­tu­pljenost u politi­ci i za­šti­tu od svih ob­li­ka nasil­ja.  

Published On 08 Mar 2016

Ni­zom ak­ci­ja obil­ježa­va se Dan žena, a zvanični­ci poruču­ju kako su žene i dal­je spri­ječene u dos­ti­zan­ju pune ravno­pravnos­ti.

Published On 08 Mar 2016