Mediji

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Guter­res je uputio apel vladama, medi­jskim or­ga­ni­zaci­ja­ma i tehnološkim kom­pani­ja­ma u svi­je­tu da po­drže ključne na­pore medi­ja u ra­zotkri­van­ju laži i iz­grad­nji jak­ih, ot­pornih in­sti­tu­ci­ja i druš­ta­va.

Published On 03 May 2022

Tele­viz­iji os­ta­je vjer­na do­bra stara pouz­dana pub­li­ka treće živ­otne dobi koja tačno u podne i pola osam naveče ne­pogreši­vo uz­i­ma daljin­s­ki, uključu­je tele­vi­zor ili pre­bacu­je pro­gram i čeka vi­jesti.

blog by Miroslav Filipović
Published On 29 Apr 2022