Mediji

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Iako je posljed­njih go­d­i­na broj ubi­jenih nov­inara u padu, potreb­no je uloži­ti mno­go više na­po­ra u za­šti­tu nov­inara, rekao je Volk­er Türk, vi­so­ki pov­jerenik UN-a za ljud­s­ka pra­va.

Published On 05 Nov 2022

Na­jkon­tro­verzni­ja odred­ba, Član 29, pred­viđa kaznu do tri go­dine zatvo­ra za širen­je in­for­ma­ci­ja koje su ‘suprotne is­ti­ni’ o sig­urnos­ti Turske, javnom redu i zdravlju.

Published On 14 Oct 2022

Tim Don­al­da Trumpa mjesec­i­ma pokuša­va ugov­oriti gos­to­van­je bivšeg pred­sjed­ni­ka SAD-a kod Joea Ro­gana, na­jpoz­nati­jeg au­to­ra pod­kas­ta i YouTube sadrža­ja.

Published On 25 Sep 2022