Matthew Palmer

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Obo­je diplo­ma­ta su na kra­ju sve prošlosed­mične pos­jete Sara­je­vu kaza­li kako oni samo po­mažu u pre­gov­orima, dok je glav­na odgov­ornost za pos­ti­zan­je do­gov­o­ra na do­maćim poli­tičari­ma.

Published On 02 Nov 2021

Pred­sjed­nik HDZ BiH Dra­gan Čović rekao da se može raspravl­jati o racional­noj or­ga­ni­zaci­ji BiH, ali ne i o ‘pi­tan­ju zado­vol­jen­ja potrebe os­ig­u­ran­ja jed­nako­pravnos­ti tri­ju nar­o­da’.

Published On 30 Sep 2021