Maske

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Amer­ič­ki cen­tri za kon­trolu i pre­ven­ci­ju bolesti raz­ma­tra­ju da li da re­v­idi­ra­ju sm­jer­nice u vezi s COVID-om 19 kako bi pre­poručili da čak i pot­puno vakcin­isane os­obe nose maske na javn­im mjes­ti­ma.

Published On 26 Jul 2021