Mars

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

In­Sight je sa svo­jim vi­sokoos­jetljivim seiz­mometrom otkrio potres pro­ci­jen­jene mag­ni­tude 5,0 ste­peni koji se do­go­dio 4. maja, ob­jav­i­la je NASA.

Published On 10 May 2022

Za vri­jeme so­larne kon­junkci­je, plin izbačen sa Sun­ca mo­gao bi ometati ra­dio sig­nale ako in­žen­jeri pokuša­ju ko­mu­ni­ci­rati s let­jeli­ca­ma na Mar­su.

Published On 29 Sep 2021