Mars

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Za vri­jeme so­larne kon­junkci­je, plin izbačen sa Sun­ca mo­gao bi ometati ra­dio sig­nale ako in­žen­jeri pokuša­ju ko­mu­ni­ci­rati s let­jeli­ca­ma na Mar­su.

Published On 29 Sep 2021

Ve­li­ka nad­mors­ka visi­na znači da su oblaci “vjerovat­no” sačin­jeni od sm­rznu­tog ugljičnog diok­si­da ili suhog leda, zbog čega se čini kao da sja­je u za­lazak u sun­ca, ob­jas­nili su naučni­ci.

Published On 29 May 2021