Marš mira

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Hil­jade učes­ni­ka stigli su u sub­o­tu posli­je podne u Mem­o­ri­jal­ni cen­tar Po­točari, nakon što su tokom tri dana prep­ješačili go­to­vo 100 kilo­metara.

Published On 10 Jul 2021

Preživ­jeli sre­breničkog geno­ci­da go­d­i­na­ma up­o­zo­rava­ju da su na slo­bo­di mno­gi za koje zna­ju da su učestvo­vali u egzeku­ci­ja­ma Sre­breničana jul­skih dana 1995. go­dine.

Published On 10 Jul 2021

Blizu 3.000 učes­ni­ka je u petak ujutro krenu­lo iz sela Li­plje kod Zvorni­ka, a u popod­nevn­im sati­ma stigli su u kamp Mrav­in­j­ci kod Kon­je­vić Pol­ja.

Published On 09 Jul 2021