Marš mira

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Marš mira ima za cilj i iz­grad­nju, un­apređen­je nje­go­v­an­je kul­ture sjećan­ja na geno­cid počin­jen u Sre­breni­ci te onemoguća­van­je ne­gi­ran­ja, por­i­can­ja i rel­a­tiviziran­ja zloči­na geno­ci­da.

Published On 08 Jul 2021

Počela je prva eta­pa marša mira, ko­jim se oda­je počast žrt­va­ma geno­ci­da u Sre­breni­ci. Učes­ni­ci tri dana pješače go­to­vo 100 kilo­metara, po is­toj ruti ko­jom su u julu 1995, nakon pada Sre­brenice, Bošn­jaci pokušali stići do po­druč­ja pod kon­trolom Armi­je Re­pub­like BiH u tu­zlan­skom re­gionu. Emir Sk­ender­ag­ić izv­ješ­ta­va iz Is­točne Bosne, sa po­druč­ja Crnog vrha.

Published On 08 Jul 2020

Učes­ni­ci Marša mira, ko­jim se oda­je počast žrt­va­ma geno­ci­da u Sre­breni­ci, prelaze treću, posljed­nju eta­pu. Iako je bilo plani­ra­no, go­to­vo 6.000 učes­ni­ka ipak se neće kre­tati is­tom dion­i­com na ko­joj je u julu 1995. ubi­jeno na­j­man­je 1.000 Sre­breničana u za­s­je­di VRS. Or­ga­ni­za­tori su pro­ci­je­nili da zbog loših vre­men­skih uslo­va taj dio puta nije sig­u­ran. Ni […]

Published On 10 Jul 2018