Maroko

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kod nas u kvar­tu se čuo va­tromet do kas­no u noć, a ra­dost širom Am­s­ter­dama je odjeki­vala zbog pob­je­da nad Špani­jom i Por­tu­ga­lom. I to su slav­ili isti oni Marokan­ci koji između sebe gov­ore holand­s­ki.

blog by Mirza Softić
Published On 20 Dec 2022

Ibn Batut­ta, jedan od na­jpoz­nati­jih is­traži­vača u his­tori­ji, napisao je da je Maroko ‘na­jbol­ja zeml­ja’, vra­tivši se nakon dugog puto­van­ja po svi­je­tu kući – mno­go toga daje mu za pra­vo i danas.

Published On 11 Dec 2022