Mario Draghi

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pre­ma pos­to­jećim prak­sama u Evrop­skoj uni­ji, 10 pos­to zemljiš­ta nam­jer­no je os­tavl­jeno neo­brađeno, ali se to mora promi­jen­i­ti radi sman­jen­ja ovis­nos­ti o uvozu poljoprivred­nih proizvo­da.

Published On 01 Apr 2022