Marina Riđić

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

[Au­dio] Pod­cast ONE: Džene­ta Karabegov­ić

Za­š­to ne ko­ris­ti­mo znan­ja i mrežu koje bh. di­jas­po­ra ima i šta je za­datak naše diplo­mati­je da BiH brendi­ramo kao zemlju po­ten­ci­jala i mogućnos­ti?

Published On 21 Oct 2021

[Au­dio] Pod­cast ONE: Aida Redžepag­ić

O mod­noj in­dus­tri­ji i ne­re­al­nim stan­dard­i­ma lje­pote, koji deceni­ja­ma donose nepri­h­vatan­je sebe i svog ti­jela, raz­go­var­ali smo u trećoj epi­zo­di pod­cas­ta ONE.

Published On 13 Oct 2021

O ra­tovi­ma koje vode muškar­ci i lakom pli­jenu koji pred­stavl­ja­ju žene kako u stvarnos­ti, tako i u um­jet­nos­ti gov­ori Arma Tanović-Branković, pro­fe­sor­i­ca na Akademi­ji scen­skih um­jet­nos­ti.

blog by Marina Riđić
Published On 09 Oct 2021

Uvi­jek među posljed­nji­ma, stig­ma­tizirane i nev­idljive, na­jkraći je opis žena koje su preživ­jele iskon­s­ki zločin – sek­su­al­no nasil­je u ratu.

Published On 06 Oct 2021

[Au­dio] Pod­cast ONE: Arma Tanović Branković

Uvi­jek među posljed­nji­ma, stig­ma­tizirane i nev­idljive na­jkraći je opis žena koje su preživ­jele iskon­s­ki zločin – sek­su­al­no nasil­je u ratu.

Published On 06 Oct 2021