Manjine

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kina je već neko­liko go­d­i­na na meti op­tužbi bro­jnih ze­mal­ja i or­ga­ni­zaci­ja za ljud­s­ka pra­va o geno­cidu nad ujgurskom mus­li­man­skom man­ji­nom, kao i za pos­tu­pan­je pre­ma demon­stran­ti­ma na Ti­betu.

Published On 14 Oct 2021

Sr­bi­ja ima 168 grado­va i opšti­na, a Vučiće­vi napred­n­jaci su, osim na jugu, opozi­ci­ja još u zlat­i­borskoj opš­ti­ni Ča­jeti­na, Bačkom Petro­vcu i Beočinu u Vo­jvo­di­ni, kao i Svi­la­jn­cu u cen­tral­noj Sr­bi­ji.

blog by Nikola Lazić
Published On 26 Sep 2021

Kroz his­tori­ju je puno više toga spa­ja­lo Hrvate i Srbe, nego što ih je razd­va­ja­lo, pa je vri­jeme da 25 go­d­i­na nakon rata mržn­ja kon­ačno pre­pusti mjesto među­sob­nom uvaža­van­ju.

blog by Goran Borković
Published On 09 Nov 2019