Manjine

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pred­stavnik Al­banaca u Sr­bi­ji Rag­mi Mustafa rekao je da sport­s­ki klubovi koji oku­pl­ja­ju Al­bance žele da se tak­miče u lig­a­ma na Kosovu, ali mu iz na­jvećeg lokalnog klu­ba odgo­vara­ju da to ne žele.

Published On 06 Mar 2022

Prošle su 22 go­dine od formi­ran­ja Oslo­bod­i­lačke vo­jske Preše­va, Med­veđe i Bu­janov­ca, koja za Al­bance na jugu Sr­bi­je ima ve­li­ki značaj, ali ih Beograd sma­tra teror­is­ti­ma, baš kao i Wash­ing­ton.

Published On 22 Jan 2022