Manjine

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pred­stavnik Al­banaca u Sr­bi­ji Rag­mi Mustafa rekao je da sport­s­ki klubovi koji oku­pl­ja­ju Al­bance žele da se tak­miče u lig­a­ma na Kosovu, ali mu iz na­jvećeg lokalnog klu­ba odgo­vara­ju da to ne žele.

Published On 06 Mar 2022

Prošle su 22 go­dine od formi­ran­ja Oslo­bod­i­lačke vo­jske Preše­va, Med­veđe i Bu­janov­ca, koja za Al­bance na jugu Sr­bi­je ima ve­li­ki značaj, ali ih Beograd sma­tra teror­is­ti­ma, baš kao i Wash­ing­ton.

Published On 22 Jan 2022

Kina je već neko­liko go­d­i­na na meti op­tužbi bro­jnih ze­mal­ja i or­ga­ni­zaci­ja za ljud­s­ka pra­va o geno­cidu nad ujgurskom mus­li­man­skom man­ji­nom, kao i za pos­tu­pan­je pre­ma demon­stran­ti­ma na Ti­betu.

Published On 14 Oct 2021

Sr­bi­ja ima 168 grado­va i opšti­na, a Vučiće­vi napred­n­jaci su, osim na jugu, opozi­ci­ja još u zlat­i­borskoj opš­ti­ni Ča­jeti­na, Bačkom Petro­vcu i Beočinu u Vo­jvo­di­ni, kao i Svi­la­jn­cu u cen­tral­noj Sr­bi­ji.

blog by Nikola Lazić
Published On 26 Sep 2021