Majmunske boginje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Iz In­sti­tu­ta za javno zdravl­je Sr­bi­je navode da su prove­dene su sve mjere ev­i­den­ci­je, te­sti­ran­ja, pri­javlji­van­ja i kon­t­role dal­jeg širen­ja in­fek­ci­je, u skladu sa stručno metodološkim up­ut­stvom.

Published On 17 Jun 2022

Is­poruke vakci­na počet će odmah i bit će za­vršene u nared­nim mjesec­i­ma, navela je dan­s­ka kom­pani­ja Bavar­i­an Nordic s ko­jom je Evrop­s­ka uni­ja pot­pisala spo­razum.

Published On 14 Jun 2022