Madrid

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na­j­man­je tri os­obe su pogin­ule, a de­set je povri­jeđeno u ek­sploz­i­ji koja se do­godi­la u jed­noj zgra­di u cen­tru glavnog gra­da Špani­je.

Published On 20 Jan 2021

Špan­s­ka vla­da je pro­glasi­la Madrid i još sedam pokra­ji­na ‘zona­ma katas­trofe’ nakon što je snjež­na olu­ja Filom­e­na pri­je de­set dana nani­jela tim po­dručji­ma os­jet­nu ma­ter­i­jal­nu šte­tu.

Published On 19 Jan 2021